Là na #Gàidhlig

Chord sin rium gu mòr 🙂

Rachel's Ramblings

Latha na Gaidhlig

‘S e “Là na #Gàidhlig” a th’ ann an-diugh.

Dè th’ ann?

‘Se latha eadar-nàiseanta nan Gàidhlig air na meadhanan sòisealta a th’ ann. Thòisich Là na #Gàidhlig ann Ameireaga-a-Tuath ann an 2014 ach tha daoine às a h-uile saoghal a’ dèanamh Là na #Gàidhlig am-bliadhn’.

Latha na Gaidhlig - Sealainn Nuadh Astrailia an t-Seapan - 20.04.2016

Happy La na #Gàidhlig (Gaelic Day)! What is it? It’s an international day for Gaelic in social media which started in North America in 2014 and has spread across the world.

Latha na Gaidhlig - an t-Sin Duthaich nan Taidh - 21.05.2016

‘S e di-ardaoin (an-diugh) a th’ anns a’ Là anns a’ h-uile saoghal ach Astràilia agus Sealainn Nuadh – bha Là na #Gàidhlig ann an-seo an-dè! Ach tha mis’ ag ràgh gu bheil Là na #Gàidhlig anns an-diugh co-dhiùgh.

Latha na Gaidhlig - h-uile Saoghal

So, you might have noticed that I’m alternating between “latha” and “là”. There’s a reason for that. Because Là na #Gàidhlig started in North America, it uses Canadian Gaelic.

Huh? Dè th’…

View original post 421 more words


One thought on “Là na #Gàidhlig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s