Gairm: @CelticStudents to hold Third annual Conference in Cornwall in March 2015

Earlier in the year we helped with the publicising of the Association of Celtic Students of Ireland and Britain’s conference which took place in Wales where a paper on Scottish Gaelic and Twitter was one of many other papers read during the weekend in Aberystwyth. We have since received communication about their next international conference due to be held in Cornwall in March and we’re happy to publish the information again. Hopefully there will be some more papers presented in Scottish Gaelic.

Dear members and friends,
I am pleased to announce that registration for the third annual Celtic students’ conference, to be held in Falmouth, Cornwall, 20th-22nd March 2015, is now open. The online form can be found at www.acsib.org. The call for papers and further information can be found below, and on the website. If you are interested in attending, please also click attending on the Facebook event http://goo.gl/c2Ycil, and we’d be grateful if you could spread the word about the conference to anyone who might be interested. The registration form is active and online payment will be available shortly for the registration fee (which can however be paid upon attendance). Anyone interested can attend, even if you’re not a student.
We hope to build on the success of the conferences in Edinburgh and Aberystwyth and make the 2015 event bigger and better than ever. It will be a great opportunity to meet fellow students from all over the Celtic world and there will be plenty of social and cultural activities alongside the academic element.
For more information, feel free to reply to this email. You can write to us in any of the seven official languages of the Association (Welsh, Irish, Scottish Gaelic, Breton, Manx, Cornish, English), though I confess my Breton and Cornish are rudimentary so there may be a delay in these languages. French and German also possible.
Cofion gorau / Le dea-ghui / Le gach deagh dhurachd / Best wishes,
Christopher Lewin
Ysgrifennydd / Runai / Runaire / Secretary

Association of Celtic Students of Ireland and Britain ~Third annual Conference, Falmouth 20th-22rd March 2015.
Information and Call for Papers.

The conference will be held at the University of Exeter’s Penryn Campus in Falmouth, Cornwall, on Saturday 21st and Sunday 22nd March 2015, with a welcome event on Friday 20th. The aim of the Association is to encourage social and academic links between students of Celtic languages, literatures and cultures from across these islands and beyond, and to give them a chance to gain the experience of presenting their work in a supportive environment among their peers. In March 2015 we hope to build on the success of our previous two conferences, Edinburgh (2013) and Aberystwyth (2014), as we build up the organization for the future. Registration to attend, and to submit an abstract for a paper if you wish, is now open.

Call for papers.

We invite proposals for 15-minute papers on any subject relating to the Celtic languages and their attendant literatures and cultures from students of Celtic or related disciplines, both postgraduate and undergraduate. Papers may be presented in any of the Celtic languages or English. Simultaneous translation will be available for Welsh, Irish and Scottish Gaelic, and anyone who would like to present in Breton, Manx or Cornish is asked to provide a written English translation of their paper which will be given to attendees to enable them to follow it.

Abstracts should be no more than 200 words in length, and should be submitted by 01.02.2015 (you can still register for attendance only after this date). The registration fee is £10, to cover costs of refreshments etc., as well as plenty of goodies and free activities! To register for the conference and/or submit an abstract, please follow the link to complete the online form: www.acsib.org
For more information, email celtic.students.assoc@gmail.com.Accommodation.

Information about accommodation options will be available soon.


[Gàidhlig na h-Alba]

Comann Oileanaich Cheiltis na h-Eireann agus Bhreatainn ~ An treas Co-labhairt bhliadhnail, Falmouth 20-22 Màrt 2015.

Fiosrachadh agus Gairm airson Phàipeirean.

Thèid a’ cho-labhairt a chumail air Campus Penryn Oilthigh Exeter, ann am Falmouth anns a’ Chòrn, Disathairne 21 agus Didòmhnaich 22 den Mhàrt 2015, le tachartas fàilte oidhche Aoine 20. ’S e amas a’ Chomainn ceangalan sòisealta agus acadamaigeach a chur air adhart eadar oileanaich a tha ag ionnsachadh no a’ rannsachadh na cànainean, litreachasan agus cultaran Ceilteach gu lèir, agus cothrom a thoirt dhaibh an obair a thaisbeanadh ann an suidheachadh càirdeil agus taiceil am measg oileanaich eile. As dèidh dà cho-labhairt a bha gu math soirbheachail ann an Dùn Eideann (2013) agus an Aberystwyth sa Chuimrigh (2014), tha sinn airson an Comann a neartachadh airson an àm ri teachd. Tha clàradh airson a’ cho-labhairt a fhrithealadh, agus airson geàrr-chunntas de phàipeir a thoirt a-staigh ma thogras sibh, fosgailte a-nis.

Gairm airson phàipeirean

Tha sinn a’ toirt fàilte air tairgsean airson pàipeirean 15 mionaid a dh’fhaid air cuspair sam bith a bhuineas do na cànainean Ceilteach no do na litreachasan agus na cultaran a tha co-cheangailte riutha bho oileanaich anns a’ Cheiltis agus ann an cuspairean a tha faisg oirre, eadar fo-cheumnaich agus iar-cheumnaich. Faodar pàipeirean a thoirt seachad ann an cànan Ceilteach sam bith no ann am Beurla. Bidh eadar-theangachadh mar-aon ri fhaighinn airson Cuimris, Gàidhlig na h-Alba agus Gàidhlig na h-Èireann, agus ma tha sibh airson pàipeir a thoirt seachad ann am Breatnais, ann an Còrnais no ann an Gàidhlig Mhanainneach, tha sinn ag iarraidh oirbh eadar-theangachadh sgrìobhte ann am Beurla a thoirt dhuinn a bheirear don luchd-èisteachd los gum bi iad comasach air a thuigsinn.

Cha bu chòir don gheàrr-chunntas a bhith os cionn dà cheud facal a dh’fhaid, agus bu chòir a chur thugainn ro 01.02.2015 (faodaidh sibh fhathast clàradh airson frithealadh a-mhàin às dèidh an latha ud). Tha a’ chosgais chlàraidh £10 gus pàigheadh airson teatha is cofaidh is mar sin air adhart. Airson clàradh agus/no geàrr-chunntas pàipeir a chur thugainn, nach lean sibh an ceangal seo chun na foirm air-loidhne: www.acsib.org

For more information, email celtic.students.assoc@gmail.com.Aiteachan-fuirich.

Bidh fiosrachadh mu dheidhinn àiteachan-fuirich ri fhaighinn a dh’aithghearr.

[Cymraeg]

Cymdeithas Myfyrwyr Astudiaethau Celtaidd Iwerddon a Phrydain ~ y Drydedd Gynhadledd Flynyddol, Aberffala (Falmouth), 20-22 Mawrth 2015.

Gwybodaeth a Galwad am Bapurau.

Cynhelir y gynhadledd yng nghampws Penryn Prifydgol Caerwysg yn Aberffala (Falmouth) yng Nghernyw, ddydd Sadwrn 21 a ddydd Sul 22 Mawrth 2015, gyda digwyddiad croeso ddydd Wener y 20fed. Amcan y Gymdeithas yw hybu cysylltau cymdeithasol ac academaidd rhwng myfyrwyr sydd yn astudio yr ieithoedd Celtaidd, eu llenyddiaeth a’u diwylliannau ar draws yr ynysoedd hyn a thu hwnt, a rhoi cyfle iddynt i gael y profiad o gyflwyno eu gwaith mewn amgylchedd cefnogol ymysg eu cymheiriaid. Ym mis Mawrth 2015 rydym am adeiladu ar lwyddiant ein dwy gynhadledd flaenorol, yng Nghaeredin (2013) ac Aberystwyth (2014), wrth inni gryfhau’r Gymdeithas ar gyfer y dyfodol. Gellir cofrestru nawr i fynychu a chyflwyno cynigiad am bapur os mynnwch.

Galwad am bapurau.

Gwahoddwn gynnigiadau am bapurau 15-munud ar unrhyw bwnc sydd yn gysylltiedig â’r Ieithoedd Celtaidd, eu llenyddiaethau a’u diwylliannau gan fyfyrwyr Astudiaethau Celtaidd neu ddisgybleithau cysylltiedig, boed yn ôl-raddedigion neu is-raddedigion. Gellir cyflwyno papurau mewn unrhyw un o’r Ieithoedd Celtaidd neu yn Saesneg. Darperir cyfieithu ar y pryd ar gyfer Cymraeg, Gwyddeleg a Gaeleg yr Alban, a gofynnir i’r sawl sydd am gyflwyno yn Llydaweg, Manaweg neu Gernyweg ddarparu cyfieithiad Saesneg ysgrifenedig o’u papur a’i roddir i’r sawl nad ydynt yn deall yr ieithoedd hynny. Ni ddylai’r cynnigiadau fod yn fwy na 200 gair, a dylid eu cyflwyno erbyn 1 Chwefror 2015 (bydd cofrestru i fynychu yn unig yn dal yn agored ar ôl y dyddiad hwn). I gyflwyno cynnigiad, cliciwch ar y ddolen ganlynol: www.acsib.org. Mae’r ffi fynychu yn £10, er mwyn talu am luniaeth, a.y.y.b.

Llety.

Bydd gwybodaeth am opsiynau llety ar gael yn fuan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s